สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช


สีเหลือง หมายถึง ความดี คุณธรรม จริยธรรมประจำตน

สีเทา