ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช


ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนเทษบาล 4 มหาราช

ซึ่งมีความหมายดังนี้
สีเหลืองอร่าม สง่างาม สัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี
สีเหลืองคือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติด้วย
จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม จุดเด่นคือการผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามเท่านั้น