บริการศึกษาดูงาน

รายชื่อและภาพกิจกรรม จากจำนวนคณะเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช

๑. คณะศึกษาดูงาน เทศบาลบ้านปง จังหวัดเชียง (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)