ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science – Math Program : SMP )

ชมภาพกิจกรรม กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ 2560 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศษสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ 2560 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศษสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ 2560 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศษสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม โครงการพัฒนากาเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ "ค่ายคณิตศาสตร์" 2559 (3/2) คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม โครงการพัฒนากาเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ "ค่ายคณิตศาสตร์" 2559 (4/3) คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม โครงการพัฒนากาเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ "ค่ายคณิตศาสตร์" 2559 (4/2) คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ.ย. น้อย) คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม การทัศนศึกษาดูงานกิจกรรสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ภูเก็ต) คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม การทัศนศึกษาดูงานกิจกรรสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (พัทลุง) คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู 2559 คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3\2 คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3\3 คลิกที่นี่