นักเรียนระดับสายชั้นอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนสถิติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
ข้อมูลนักเรียนและครูประจำชั้น ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2560

ที่ ห้อง ครูประจำชั้น จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
1 อนุบาลปีที่ 1/1 นางละมัย สามเมือง 11 18 29
2 อนุบาลปีที่ 1/2 น.ส.พิมพิศา จันทรมณี 15 14 29
3 อนุบาลปีที่ 1/3 น.ส.จุฑารัตน์ ทองปิด
น.ส.ปานทิพย์ พัดทอง
14 13 27
4 อนุบาลปีที่ 1/4 นางนลินรัตน์ เหมกุล
น.ส.มาลินี ลือชา
12 16 28
5 อนุบาลปีที่ 1/5 นางนงพงา บุญยิ่ง
น.ส.นิรชา ไทยดำ
Miss Maefar lane Claire Maric
10 14 24
รวม 62 75 137
6 อนุบาลปีที่ 2/1 น.ส.ศรีสุดา สมานุภาวิน 12 12 24
7 อนุบาลปีที่ 2/2 นางพิชญ์สินี กุเรค้า 11 15 26
8 อนุบาลปีที่ 2/3 น.ส.สุภาพร สุขสนิท
น.ส.ศิริรัตน์ ช่อชั้น
12 14 26
9 อนุบาลปีที่ 2/4 น.ส.รุสมานีย์ สาและ
น.ส.อุมาพร ขาวแขก
14 10 24
10 อนุบาลปีที่ 2/5 นางสุจิวัลย์ สุนยานัย
น.ส.จุฬารัตน์ นกร่อน
Mr.Alan James Lawson
10 23 33
รวม 59 74 133
11 อนุบาลปีที่ 3/1 นางอำไพ เกื้อมา 10 14 24
12 อนุบาลปีที่ 3/2 น.ส.ปริชาติ เปลียวจิตร์ 13 15 28
13 อนุบาลปีที่ 3/3 นางอุมาภรณ์ พลบำรุง
น.ส.สุธิรา จิตติ
11 13 24
14 อนุบาลปีที่ 3/4 นางจิราพร จันทร์เทพ
น.ส.สุรัตนา ทองศิริ
Mr.Christopher Carstensen
12 13 25
รวม 46 55 101
รวมนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งสิ้น 167 204 371

มานับจำนวนนักเรียนกันเถอะ