นักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษา

ข้อมูลนักเรียนสถิติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
ข้อมูลนักเรียนและครูประจำชั้น (วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560)

ที่ ระดับชั้น ครูประจำชั้น จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
1 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 NP น.ส.รุ่งทิวา ชัยสงคราม 26 15 41
2 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 SMP น.ส.สุนิสา จูฑามาตย์ 13 16 29
3 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 SMP ว่าที่ร.ต.เบญญาภา สมเขาใหญ่ 16 15 31
4 ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SMP น.ส.ณัฐธิดา ช้างกลาง 14 17 29
5 ประถมศึกษาปีที่ 1/5 EP น.ส.วทันยพร วันนุบล 7 11 18
รวม 76 72 148
6 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 NP น.ส.วิภาดา ชัยสิงห์ 16 8 24
7 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 SMP น.ส.พัชราภรณ์ งานดี 16 13 29
8 ประถมศึกษาปีที่ 2/3 SMP น.ส.ดวงกมล คำปาน 12 16 28
9 ประถมศึกษาปีที่ 2/4 EP น.ส.จิราภรณ์ ทองเพ็ง 5 4 9
รวม 49 41 90
10 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 NP น.ส.สุรางค์รัตน์ สองพิมพ์ 18 12 30
11 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 SMP น.ส.กมลรัตน์ ไทยกลาง 20 16 36
12 ประถมศึกษาปีที่ 3/3 SMP น.ส.ยาใจ ลักษณะอัฐ 19 15 34
13 ประถมศึกษาปีที่ 3/4 EP น.ส.พรพิมล ใจสมุทร 4 7 11
รวม 61 50 111
14 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 NP น.ส.จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว 12 14 26
15 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 SMP น.ส.พิมพิไลย์ คงเพชร 17 9 26
16 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 SMP น.ส.มณฑา เหมลินี 18 8 26
17 ประถมศึกษาปีที่ 4/4 EP น.ส.กุลรุจี จิตรพงษ์ 11 8 19
รวม 58 39 97
18 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 NP น.ส.ดวงกมล พริกประสงค์ 16 16 32
19 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 SMP น.ส.กาญจนา วรรณาการ 5 15 20
20 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 SMP น.ส.ศศิเนตร จันทร์เพชร 7 10 17
21 ประถมศึกษาปีที่ 5/4 EP น.ส.นลินทิพย์ ไชยวรณ์ 10 7 17
รวม 38 48 86
รวมนักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งสิ้น 282 250 532


มานับจำนวนนักเรียนกันเถอะ