อัลบั้มรูป : ติวการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช จัดการเรียนการสอนเสริมทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมควมพร้อมให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๔ ในการเข้าสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี ๒๕๕๙
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]